home
Biografie
Produkties
Fotoos
Apparatuur
Contact
Links
Algemene voorwaarden
Persbericht

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zoals opgesteld door de VCA, vereniging Constructief Audio 

 

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen een lid van de VCA, hierna te noemen "het lid", en een (mogelijke) wederpartij, hierna: "de wederpartij".
1.2 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door het lid zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van het lid zijn vrijblijvend.
2.2 Het lid is gerechtigd het aangaan van overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Totstandkoming van een overeenkomst
3.1 Ingeval van een bevestiging van een overeenkomst door het lid is deze bindend, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van verzending daarvan de juistheid schriftelijk betwist.
3.2 Indien het lid is aangevangen met de overeenkomst wordt deze geacht te zijn geschied conform het aanbod van het lid, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
3.3 Indien geen honorarium of huurprijs is overeengekomen of indien dit niet schriftelijk is vastgelegd en partijen twisten over de hoogte daarvan, is het lid gerechtigd tenminste zijn voor de betreffende overeenkomst gebruikelijke honorarium en apparatuurhuurprijs in rekening te brengen, te vermeerderen met de door het lid gemaakte kosten.

4. Wijziging van de overeenkomst
4.1 Informatie omtrent een overeenkomst die het lid na de totstandkoming ontvangt en die het karakter ervan wijzigt, geeft het lid het recht deze op te zeggen zonder dat het lid daardoor schadeplichtig wordt.
4.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien zij door middel van een door beide partijen ondertekend geschrift tussen het lid en de wederpartij zijn overeengekomen.

5. Aard van de verbintenissen
5.1 Alle verbintenissen van het lid zijn inspanningsverbintenissen.
5.2 Het lid kan slechts toerekenbaar tekortschieten als eventuele fouten in het geleverde binnen acht dagen nadat het geleverde voor opdrachtgever beschikbaar is, aan het lid schriftelijk worden gemeld. Het materiaal waarop een reclame betrekking heeft dient binnen eenzelfde termijn in het bezit te zijn van het lid.
5.3 Indien de reclame door het lid gegrond wordt bevonden, zal in onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze de klacht zal worden verholpen met instandhouding van de bestaande overeenkomst.
5.4 Het indienen van een reclame ontslaat wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens het lid.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Het lid is, behoudens opzet of grove schuld zijdens het lid, nimmer aansprakelijk voor schade van de wederpartij van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst, dan wel door een onrechtmatige daad gepleegd door het lid.
6.2 Indien gelet op alle omstandigheden van het geval artikel 6.1 onredelijk bezwarend voor wederpartij zou zijn, is de aansprakelijkheid van het lid beperkt:
6.2.1 tot het bedrag dat door de beroepsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering van het lid terzake de schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van het lid, of;
6.2.2 indien het lid niet verzekerd is: tot het honorarium of de huurprijs die wederpartij aan het lid terzake van het gedeelte van de overeenkomst waarop een eventuele schade betrekking heeft verschuldigd is. Indien dit gedeelte een tijdsduur heeft van meer dan een maand, is het bedrag van de aansprakelijkheid van het lid beperkt tot het honorarium of de apparatuurhuur die over een periode van een maand door de wederpartij aan het lid verschuldigd is.
6.3 Behoudens indien de wederpartij aantoont dat het lid niet handelde als een redelijk handelend professional, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade welke aan de persoon dan wel de eigendommen van het lid ontstaat door of tijdens de uitvoering van de opdracht. Het bedrag waarvoor de wederpartij aansprakelijk is, wordt verminderd met het bedrag dat het lid ter zake van de schade krijgt uitgekeerd onder een eventueel door het lid afgesloten verzekering.
6.4 Tenzij anders overeengekomen is de apparatuur van het lid verzekerd binnen het Europese dekkingsgebied. Indien de apparatuur buiten dit gebied gebruikt wordt, kan het lid desgevraagd op kosten van de wederpartij de dekking uitbreiden.
6.5 De wederpartij is verplicht het risico op schade van een lid adequaat te verzekeren. Ten overvloede zij vermeld dat een adequate verzekering met zich meebrengt dat de wederpartij verplicht is alle risico's te verzekeren die een redelijk handelend professional kan lopen bij het uitvoeren van de betreffende overeenkomst. Het kan daarbij onder meer gaan om het risico op schade door molest, het zich bevinden in oorlogsgebied, natuurrampen, het gebruik maken van niet voor passagiersvervoer gebruikte luchtvaartuigen of voertuigen of het zich bevinden in klimatologisch of anderszins voor mensen gevaarlijk gebied.
6.6 De wederpartij verstrekt het lid desgevraagd omgaand de bewijsstukken van de in artikel 6.5 bedoelde verzekering(en). Het lid is gerechtigd een overeenkomst niet uit te voeren indien die bewijsstukken niet afdoende zijn of geheel of ten dele ontbreken. In dat geval is de wederpartij aan het lid desalniettemin zijn gehele honorarium en het gehele bedrag aan apparatuurhuur vermeerderd met eventuele reeds gemaakte kosten verschuldigd.

7. Bewijs
7.1 De al dan niet elektronische administratie van het lid levert volledig bewijs op van de stellingen van het lid, behoudens tegenbewijs.
7.2 Onder "schriftelijk" wordt bij geschrift of per elektronische communicatie (zoals e-mail) verstaan.

8. Vrijwaring
8.1 De wederpartij vrijwaart het lid geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de opdracht; schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten dan wel portretrechten dan wel enig ander recht van intellectuele eigendom daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld van de zijde van het lid.


9. Overmacht
9.1 Ingeval het lid door overmacht, waaronder in deze voorwaarden is begrepen ziekte van het lid, gedurende een maand niet aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen en indien het lid geen adequate vervanging verzorgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van schade.

10. Betaling
10.1 Betaling geschiedt op factuur. Het lid is gerechtigd iedere week te factureren.
10.2 De wederpartij is desgevraagd verplicht te betalen in de vorm van een of meer door het lid bepaalde en redelijke voorschotten. Redelijk is in ieder geval een voorschot ter grootte van het bedrag van het over een maand verschuldigde honorarium en de over een maand verschuldigde apparatuurhuur. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de betaling van een redelijk voorschot, is het lid gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst op te zeggen, onverminderd de verplichting van de wederpartij het volledige honorarium en de volledige apparatuurhuur en eventuele kosten te betalen die aan het lid voor de opdracht toekomen.
10.3 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
10.4 Betaling dient te geschieden zonder aftrek, schuldvergelijking of opschorting aan de zijde van de wederpartij. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim.
10.5 Onverminderd de overige rechten van het lid uit de wet of een overeenkomst, is het lid bij overschrijding van een betalingstermijn zonder ingebrekestelling gerechtigd tot:
10.5.1 het gehele bedrag dat de wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd is, te vermeerderen met:
10.5.1.1 de wettelijke rente vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is en, 10.5.1.2 de buitengerechtelijke incassokosten en 10.5.1.3 de redelijke juridische kosten.
10.6 Buitengerechtelijke incassokosten zijn door wederpartij verschuldigd indien het lid invorderingshandelingen verricht. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 500,-. Redelijke juridische kosten zijn alle redelijke kosten die het lid in rechte moet maken teneinde zijn vordering betaald te krijgen.

11. Opschorting
11.1 Onverminderd de overige rechten van het lid uit de wet en een overeenkomst, is, indien de wederpartij in verzuim is, het lid gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.

12. Werktijden, honorarium en apparatuur
12.1 Het honorarium van het lid is gebaseerd op een werkdag van 10 uren, vervoer van en naar de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd daarin begrepen ('10 uur uit en thuis').
12.2 Voor dramaproducties kan een werkdag bestaan uit 12 uren inclusief vervoer van en naar de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het daghonorarium bedraagt in dat geval 12/10e van het honorarium als bedoeld in artikel 12.1.
12.3 Indien het lid op een werkdag langer dan de in 12.1 en 12.2 genoemde uren werkzaamheden verricht, zal wederpartij -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen- een vergoeding van 15% van het daghonorarium, per uur voor de eerste vier extra gewerkte uren betalen en 20% van de overeengekomen dagprijs per uur voor de verder gewerkte uren.
12.4 Een halve werkdag bedraagt maximaal 5 uren inclusief reistijd en wordt berekend als 75% van het daghonorarium. De betreffende 5 uren dienen plaats te vinden binnen een dagdeel vallend tussen:
07.00 uur en 13.00 uur of
l2.00 uur en l8.00 uur of
l7.00 uur en 23.00 uur.
Is dit niet het geval, is er sprake van een hele dag.
12.5 Voor bijzondere werktijden waaronder nachtdienst, weekeinden of feestdagen kan het lid een toeslag berekenen. 12.6 Het lid verhuurt zijn apparatuur altijd tegen een dagvergoeding onverschillig de lengte van die dag.

13. Voorbereiding en reisdagen, afwerking
13.1 Voorbereidingsdagen worden berekend op basis van het uurhonorarium met een minimum van 5 uren.
13.2 Reisdagen worden berekend als werkdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
13.3 Voor zover het lid niet zelf de geluidsafwerking uitvoert, verplicht de wederpartij zich het lid in staat te stellen de afwerking bij elke drager ten aanzien waarvan distributie plaats zal vinden, te begeleiden. De verplichting vervalt indien het lid hiervan geen gebruik wil maken. Het honorarium voor een werkdag waarop het lid voor deze medewerking werkzaamheden verricht, is gebaseerd op een uurhonorarium met een minimum van 5 uren.


14. Uitloop
14.1 Indien een overeenkomst niet binnen het overeengekomen aantal dagen kan worden uitgevoerd, zullen partijen in onderhandeling treden over het meerwerk.
14.2 Indien het meerwerk wordt verricht zonder dat partijen onderhandelen over een nieuwe overeenkomst, zullen honorarium en apparatuurhuur worden bepaald conform de overeenkomst waaruit het meerwerk voortvloeit.

15. Boeking,annulering en wijzigingen
15.1 Voor de opzegging door wederpartij van overeenkomsten van 6 dagen of minder geldt dat indien wederpartij opzegt:
15.1.1 tot 96 uren voor aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij het lid geen honorarium of apparatuurhuur verschuldigd is;
15.1.2 tussen 96 en 48 uren voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij het lid 25 % van het honorarium en de apparatuurhuur verschuldigd is;
15.1.3 tussen 48 en 24 uren van het aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij het lid 50% van het honorarium en de apparatuurhuur verschuldigd is;
15.1.4 binnen 24 uren voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden hij het lid het volledige honorarium en de apparatuurhuur verschuldigd is.
15.2 Voor opzegging door wederpartij van overeenkomsten die een periode van meer dan 6 dagen bestrijken geldt dat er een honorarium en een bedrag voor de apparatuurhuur verschuldigd wordt dat verband houdt met de opzegtermijn en het aantal dagen waaruit de overeenkomst bestaat (hieronder: A). Indien wederpartij zo'n lange overeenkomst opzegt is hij een vergoeding verschuldigd van:
15.2.1 0% van het honorarium en de apparatuurhuur bij opzegging vóór A kalenderdagen voor aanvangstijdstip van de werkzaamheden;
15.2.2 25% van het honorarium en de apparatuurhuur bij opzegging vóór 2/3 X A kalenderdagen voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden
15.2.3 50% van het honorarium en de apparatuurhuur bij opzegging vóór 1/2 X A kalenderdagen voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden;
15.2.4 100% van het honorarium en de apparatuurhuur bij opzegging na 1/4 X A kalenderdagen voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden.
15.3 Voor het berekenen van de vergoeding in artikel 15.2.X bedraagt A maximaal 20.
15.4 Wederpartij is bij opzegging altijd de reeds door het lid gemaakte kosten verschuldigd.
15.5 Het lid is altijd gerechtigd een overeenkomst al dan niet tussentijds op te zeggen indien hij adequate vervanging verzorgt.
15.6 Indien het lid geen adequate vervanging verzorgt, is hij niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij indien de opzegging tenminste drie dagen voor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden geschiedt. Zijn aansprakelijkheid bij opzegging is overigens altijd beperkt tot het honorarium of de huurprijs die wederpartij aan het lid verschuldigd is. Indien een overeenkomst een tijdsduur heeft van meer dan een maand, is het bedrag van de aansprakelijkheid van het lid beperkt tot het honorarium of de apparatuurhuur die over een periode van een maand door de wederpartij aan het lid verschuldigd is.
15.7 Indien een optie is verleend, komt een overeenkomst pas tot stand doordat het lid na de wens tot het tot stand komen van de overeenkomst te hebben ontvangen, opdrachtgever meldt de opdracht te aanvaarden. Totdat een overeenkomst tot stand komt, kunnen beide partijen de optie met onmiddellijke ingang annuleren zonder jegens de andere partij schadeplichtig te worden.

16. Gebruiksrecht
16.1 De wederpartij verkrijgt, mits hij alle verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst volledig is nagekomen, automatisch en zonder dat een nadere akte vereist is, het recht de bijdrage van het lid die door de opdracht tot stand is gekomen, te verveelvoudigen en openbaar te maken. Voor zover er sprake is van auteursrecht op de bijdrage van het lid, is het geleverde recht exclusief.
16.2 De licentie in artikel 16.1 bedoeld, vindt geen toepassing voor dat deel van de auteursrechten van het lid dat is overgedragen aan een beheers-organisatie ter collectieve incasso.
16.3 De wederpartij verleent het lid het recht het resultaat van de overeenkomst, uitsluitend voor promotiedoeleinden ten behoeve van het lid openbaar te maken en te verveelvoudigen.
16.4 Indien het resultaat van de opdracht onderdeel uitmaakt van een werk in de zin van de Auteurswet 1912 en indien op, bij of in dat werk de makers worden vermeld, garandeert de wederpartij dat het lid eveneens vermeld zal worden, tenzij het lid schriftelijk verklaart op vermelding geen prijs te stellen.
16.5 Vermelding geschiedt op een plaats die in overeenstemming is met het belang van het lid voor de productie.


17. 0ntbinding
17.1 Onverminderd de overige bevoegdheden van het lid uit deze Algemene Voorwaarden of uit de wet kan het lid een overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist indien:
17.1.1 de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt;
17.1.2 de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
17.1.3 de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
17.1.4 de wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of belangrijke delen daarvan, verliest;
17.1.5 het lid reden heeft te veronderstellen dat wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen.
17.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van het lid terstond opeisbaar. Onverminderd de overige verplichtingen van de wederpartij uit de overeenkomst, is de wederpartij gehouden het lid het gehele bedrag te betalen dat de wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van de ontbinding.
17.3 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die het lid door een dergelijke ontbinding ondervindt. Het lid is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die de wederpartij door een dergelijke ontbinding ondervindt.

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat geval zal het geschil worden beslecht door de bevoegde kantonrechter.
18.2 Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19. Geldigheid
19.1 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. Zij blijven onverminderd van kracht.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40538649

Wormgoor Audio | audio@wormgoor-net.nl